Polní nemocnice chirurg. typu  PNCHT

 

 

Charakteristika nemocnice:

Nemocnice je určena pro příjem, třídění a dočasnou hospitalizaci  středně těžce raněných. Poskytuje odbornou chirurgickou lékařskou  pomoc. Vybavení nemocnice umožňuje provádět velké operace končetin,  hrudníku a malé operace hlavy.

Kapacita nemocnice je až 300 lůžek(pacientů), rozmisťuje se ve stanech nebo ve  vhodných budovách v různých kombinacích.

Výkonnost hlavního pracoviště nemocnice - operačně převazového bloku  je 40 - 50 úkonů za 16 hodin, z toho 11 těžkých a 24 středních nebo 39  malých operací.

 

Možná struktura nemocnice

a)  zdravotní část PNCHT

 - oddělení speciální očisty

 - přijímací oddělení

 - resuscitace

 - anaerobní oddělení

 - operačně převazový blok (hlavní pracoviště nemocnice)

 - rentgenové oddělení

 - oddělení farmacie s lékárnou a výrobnou infusních roztoků

 - laboratoř s ambulancí

- nemocniční oddělení

b)  hospodářská část – slouží k ubytování personálu

- stavebně – ubytovací  materiál

- výstrojní materiál

- ženijní materiál

- proviantní materiál

 

 Optimální personální obsazení nemocnice

 - 11 lékařů s chirurgickou erudicí

 - 2 lékárníci

 - 50 osob středně zdravotnického personálu

 - 50 osob zabezpečovacího personálu

 Doba rozvinutí nemocnice tohoto typu je 5-6 hodin v létě a 10-12 hodin  v zimě.

 

Nemocnice byly  dlouhodobě uskladněny, veškeré věci jsou nové, dosud nepoužívané. Nemocnice je bez léčiv, chemikálií a nevyskytuje se zde žádné zboží nebezpečné životnímu prostředí.

 

 

Skladba materiálu a způsob jeho balení umožňuje provádět převoz materiálu všemi druhy dopravy(automobilní, železniční, leteckou).

Nemocnice tohoto typu mohou také pracovat v takzvaných "deklarovaných  zónách" podle Ženevské konvence za předpokladu viditelného označení  znakem červeného kříže podle požadavku citované konvence.

 

Popis práce na jednotlivých  odděleních nemocnice chirurgického  typu:

 

Přijímací oddělení:

·         Rozvinuje se v blízkosti vjezdu do prostoru nemocnice. Třídící  hlídka je v blízkosti tohoto oddělení.

·         Úkolem tohoto oddělení je přijímat a evidovat raněné, upřesnit nebo  stanovit diagnosu a na jejím základě stanovit, na kterém oddělení, v  jakém pořadí a v jakém rozsahu bude pacientům poskytnuto ošetření  nebo léčení.

·         Úkolem tohoto oddělení je poskytnout neodkladnou pomoc(první lékařská  pomoc, resuscitace) a založit chorobopis.

·         Provádí se zde pouze ty zákroky, které zajistí pacienta do doby jeho  definitivního ošetření.

·         Na tomto oddělení pracují 2 chirurgové, operační sestra, zdravotní  sestra, 5 zdravotníků a 4 nosiči raněných.

·         Při třídění pacientů se vytvářejí tyto skupiny:

·         Pacienti v těžkém stavu, vyžadující dlouhodobou resuscitaci. Jsou  předáváni na resuscitační oddělení.

·         Pacienti s potřebou neodkladného odborného lékařského zákroku, kteří  nejsou odesíláni na operační sál nebo převazovnu.

·         Pacienti s odložitelnou pomocí nebo určení ke konservativní léčbě se  odesílají na nemocniční oddělení.

·         Pacienti, kteří neodkladně potřebují zákrok první lékařské pomoci  nebo krátkodobou resuscitaci.

·         Pacienti s anaerobní infekcí zůstávají na anaerobním oddělení.

·         Pacienti s nejasnou diagnosou jdou na rtg oddělení nebo do  laboratoře.

 

Oddělení speciální očisty:

Úkolem tohoto oddělení je provádět úplnou speciální očistu osob  zamořených radioaktivními nebo jinými látkami i osob jinak  znečištěnými.

Oddělení se rozvinuje na závětrné straně nemocnice u vodního zdroje  asi 50m od třídící hlídky.

 

Rozvinuje tři na sebe navazující pracoviště:

svlékárnu, umývárnu, oblékárnu- pracují zde pracovníci speciální  očisty ,chemický pracovník kontroluje kvalitu provedeného odmoření.  Desinfektor pracuje v umývárně. Personál tvoří chemik, desinfektor.

 

Resuscitační oddělení:

Rozvinuje se poblíž operačně převazového bloku. Úkolem oddělení je  léčení šoku u raněných před operací a předcházení vzniku šoku u  raněných , kteří přes svůj těžký stav nemohou být z provozních a  kapacitních důvodů ihned operováni. Dále je úkolem provádět  resuscitaci a pooperační péči raněných až do doby, kdy mohou být  přeloženi na nemocniční oddělení.

Pracuje zde chirurg, 2 resuscitační,2 zdravotní sestry a 2  zdravotníci.Resuscitační oddělení se rozvinuje tak, aby všichni  pacienti byli neustále pod dohledem sester. Část lůžek na tomto  oddělení může být oddělena zástěnou k umístění velmi těžce raněných  nebo umírajících.

-         Provedené výkony a záznamy o stavu raněného se zapisují do  chorobopisu a do záznamu o resuscitaci.

 

Nemocniční oddělení:

V nemocnici chirurgického typu bývají tři po 100 lůžkách. Bývají rozvinována ve velkých stanech nebo budovách, nebo  kombinovaně ve stanech i budovách.

Úkolem nemocničních oddělení je hospitalizovat a léčit raněné  a nemocné. Část z nich je přijímána před naléhavým výkonem přímo z  přijímacího a třídícího oddělení, část po provedeném vitálním  výkonu na operačně převazovém bloku.

Ranění zde zůstávají do doby, kdy jsou schopni dalšího odsunu. Odsun  se provádí do dalších teritoriálních civilních zdravotnických  zařízení.

Zdravotní sestry všech tří oddělení provádí léčebnou činnost podle  pokynů lékaře. Řídí rozdělování stravy pro raněné a nemocné.Při  vzniku nebo podezření na anaerobní infekci se ranění přemísťují do  anaerobního oddělení, které plní funkci izolátoru.

Lékaři nemocničních oddělení organizují a řídí chod práce  zdravotnického a nezdravotnického personálu na oddělení.

Na l.nemocničním oddělení je kromě lékaře internisty také lékař  radioterapeut, který provádí léčebnou činnost na oddělení a  zajišťuje jednotnou léčbu chemických a radiologických  mixlů. Radioterapeut je interním konsiliářem resuscitačního  oddělení.  Lékaři internisté 2. a

 

3. oddělení zajišťují léčebnou činnost na  svých odděleních a dbají na dodržování hygienicko-protiepidemických  opatření v nemocnici.

-         Na nemocničních odděleních se vede následující dokumentace: chorobopis, žádanky na ambulantní vyšetření, průvodky na rtg  oddělení a laboratorní vyšetření.

 

Ambulance nemocničních oddělení a laboratoř:

Ambulance nemocničních oddělení se rozvinuje zpravidla spolu s  laboratoří v blízkosti nemocničních oddělení.Úkolem ambulance je  udržovat připravené pracoviště pro drobnější chirurgické zákroky  a převazy. Převazy provádí lékař a jedna zdravotní sestra.

Laboratoř se umísťuje blízko nemocničních oddělení, rovněž v  blízkosti nemocniční ambulance.

Jejím úkolem je provádět vyšetření hematologické a biochemické. V  laboratoři je zdravotní laborant, laboratoř odborně kontroluje  internista z druhého nemocničního oddělení.

Materiál se odebírá na odděleních a zasílá se do laboratoře s  Průvodkou materiálu k laboratornímu vyšetření.Chodící pacienti  dochází k odběru materiálu přímo do laboratoře. Laboratoř je  rozdělena na pracoviště hematologické a biochemické.

-         Ostatní materiál se k bakteriologickému a serologickému vyšetření  odesílá do speciálních infekčních laboratoří.

 

Anaerobní oddělení:

-        Rozvinuje se stranou hlavního provozu nemocnice. Jeho úkolem je  přijímat , poskytovat pomoc a hospitalizovat pacienty, u nichž je  podezření na anaerobní infekci. Vykonává funkci izolátoru  chirurgické nemocnice. Personál oddělení je vyčleňován z  resuscitačního, přijímacího a třídícího oddělení.  Podmínkou práce je přísné oddělení materiálu anaerobního od ostatních  oddělení.

 

Rentgenologický kabinet:

Je určen k k upřesnění chirurgické diagnozy, k lokalizaci cizích  předmětů a ostatních rentgenodiagnostickým vyšetřením pacientů.  Rtg kabinet se rozvinuje poblíž přijímacího a třídícího oddělení a  operačně-převazového bloku. Je zde lékař rentgenolog a rtg laborant.  Přenesení pacientů zařizuje oddělení, které pacienta odesílá.

            Rtg kabinet je rozdělený na dvě části:

·             Vyšetřovna je vybavena skládacím rtg přístrojem ARTEX II, kterým je  možno provádět jak skiaskopická , tak i skiagrafická vyšetření ve  vertikální i horizontální poloze. Zdrojem střídavého proudu je  elektrocentrála 7,5 kVA. Kazety s exponovanými filmy se předávají k  vyvolání do temné komory. Dokumentačně se vede Kniha rtg vyšetření.

·             Temná komora, druhá část rtg kabinetu je rozdělena na suché a mokré  pracoviště. Suché pracoviště tvoří soustava, která po otevření  slouží zároveň jako pracovní stůl a obsahuje filmy, fólie, kazety,  rámečky a negatoskop.  Mokré pracoviště tvoří souprava, která obsahuje tanky s vývojkou,  vodou a ustalovačem,tank na směs pro rychlé sušení snímků, ohřívač,  sušičku filmů a další materiál.

 

Operačně převazový blok:

Operačně převazový blok tvoří:

 a) operační sál

 b) převazovna

 c) sterilizovna

Jeho úkolem je provádět veškeré chirurgické zákroky u přijímaných  pacientů, kteří jsou sem odesláni buď přímo z přijímacího nebo  nemocničního oddělení.

Chirurgická nemocnice operačně převazového bloku zabezpečuje  elektrickou energii, vodu, spotřební zdravotnický materiál,  medicinální kyslík, krev a infuzní roztoky, čisté operační a ložní  prádlo.

Operačně převazový blok se rozvinuje s využitím budov, při jejich  nedostatku se může použít i stanů.

A) Operační sál:

Operační sál je nejvýznamnějším chirurgickým pracovištěm nemocnice  tohoto typu. Je určen k poskytování vysoce kvalifikovaných úkonů těžce  raněným pacientům. Pacienti jsou sem přinášeni nejčastěji přímo z  přijímacího oddělení, někdy z resuscitačního oddělení i z oddělení  nemocničních.

Na operačním sále pracují chirurgové, lékaři s chirurgickou erudicí a  anesteziolog. Středně zdravotnický personál představují sestry na  operačním sále a jedna sestra anesteziologická. Pro pomocné práce je  zde nezdravotnický personál a zapisovatel. Chirurgové s druhou  atestací provádí pouze nejvýše kvalifikované výkony, lékaři s  chirurgickou erudicí dělají přípravné práce a operace ukončují.

K urychlení práce na operačním sále se využívají obyčejně dva operační  stolky. Anesteziolog podává anestézie spolu s anesteziologickou sestrou.  Při poruchách dýchání a oběhové cirkulace se provádí resuscitace.

Vrchní sestra na operačním sále řídí a organizuje práci středního  zdravotnického personálu a nezdravotnického pomocného personálu, řídí  i práci ve sterilizovně.

Samostatnou částí operačního sálu je přípravna. Zde se svlékne  pacientovi oděv, připraví se operační pole zbavením ochlupení, to se  natře desinfekčním roztokem. Podle ordinace anesteziologa je podávána  předoperační premedikace.

B) Převazovna:

Převazovna je pracoviště, kde se provádí méně náročné výkony, zejména  u poranění končetin a u popálenin menšího rozsahu. Pacienti jsou sem  přiváženi z přijímacího oddělení pokud jde o výkony v prvním pořadí,  někdy také z resuscitace nebo nemocničních oddělení.

Převazovna má obvykle čtyři převazové stoly a zařízení ZAREPO pro  repozici kostních úlomků a sádrování.Pracuje zde chirurgická brigáda  složená z lékaře chirurga, lékaře s chirurgickou erudicí a operační  sestry. Takové brigády jsou na převazovně dvě. Dále má dvě zdravotní  sestry, zapisovatele, dva pracovníky pro pomocné práce a nosiče  pacientů.

Práce chirurgických brigád musí odpovídat požadavkům nejvyšší  účelnosti. Lékař-chirurg na jednom stole provádí chirurgický výkon, na  druhém stole sestra připravuje dalšího pacienta nebo dokončuje obvaz  po operaci.

Převazovna má vlastní přípravnu a narkotizační přístroj k celkové  anestezii.

C) Sterilizovna:

Ve sterilizovně se jednak myjí a sterilizují chirurgické nástroje a  jednak se zde sterilizuje sterilní materiál pro operační sál a  převazovnu. Sterilizovna udržuje určitou zásobu sterilního operačního  prádla, roušek a obvazů. Sterilizace jsou prováděny ve velkém  autoklávu AUT- 41.

Sterilizace jsou dále prováděny v zařízení pro sterilizaci a destilaci  ZDS, které je mimo objekt sterilizovny.

Lékárna, výroba infúzních roztoků, sklad zdrav. materiálu

Lékárna: SPR N-570

Rozvinuje se poblíž operačně převazového bloku a lůžkových částí  nemocnice. Zabezpečuje a provádí zásobování hromadně vyráběnými  léčivy, destilovanou vodou, medicinálním kyslíkem, ošetřovatelským a  ostatním zdravotnickým materiálem. Připravuje léky podle  individuálních předpisů lékařů. K rozvinutí všech uvedených složek se  zpravidla využívá budov, v nutnosti stanů. Při rozvinutí v budově je  vhodný objekt s šesti místnostmi. Mimo budovu se umísťují zásoby  kyslíku s přečerpávací stanicí, zařízení pro sterilizaci a destilaci.

Výrobna infúzních roztoků: SPR N-670

 Umísťuje se ve vhodných místnostech, má dvě části:

 a) umývárnu

 b) vlastní výrobnu roztoků

Umývárna je určena pro mytí transfúzních lahví a nádob užívaných  lékárně. K mytí slouží mycí linka, kterou tvoří tři soupravy LCH-1 70.

Vlastní výrobna infúzních roztoků musí zaručovat maximální sterilnost.  Před zahájením výroby infúzních roztoků se prostor sterilního boxu  ozařuje 30 min. horským sluncem. Vyráběné infúzní roztoky jsou  filtrovány tlakovým zařízením do lahví NTS. Vizuálně se kontroluje  nezávadnost , uzavírají se, předávají se ke sterilizaci do ZSD. Denní  kapacita výroby infúzních roztoků je asi 150 litrů. Personál musí být  sterilně oblečený.

Sklad zdravotnického materiálu:

Skladuje všechen potřebný zdravotnický materiál k zabezpečení  odborných oddělení nemocnice, lékárny a výrobny infúzních roztoků.

Personální obsazení lékárny, výrobny infúzních roztoků a skladu  zdravotnického materiálu:

Lékárna: 1 magister

1 laborant

Výrobna infúzních roztoků: umývárna - 1 lékárenský laborant

výr.inf.roztoků - 2 magistři

1 laborant

Zařízení ZDS: 2 topiči středotlakých kotlů

Přečerpávací stanice na kyslík: 1 laborant

 

Seznam zdravotní části   PNCHT

 

materiál

počet

název

počet  beden  v  1  soupr.

hmotnost  kg.

příl č.

1 spr.

celkem

Souprava B-1 60 P

6

ster.obvazový materiál

2  kartony

21

126

 

Souprava B-2 60 P

3

Dlahy

1  pytel

30

90

1

Souprava B-3 60 P

11

obvazový materiál

2  kartony

25

275

 

Souprava N-10 60 P

3

anesteziologický mater

1  bedna

60

180

2

Souprava LA 60 P

1

malý autokláv

1  bedna

49

49

3

Souprava N-7 80

4

lékařské předměty

4  bedny

144

576

4

Souprava N-8 60 P

1

velká operační

6  beden

248

248

5

Souprava N-13 60 P

11

nem.potřeby pro pacienty

1  bedna

32

352

6

Souprava Š-1 60 P

1

šoková(ranění,popálení)

2  bedny

95

95

7

Souprava V-1 80

2

velká převazová

4 bedny

142

284

8

Souprava N-15 80

2

malá operační

2 bedny

108

216

9

Souprava V-8 80

1

Ambulatorium

1 bedna

69

69

10

Souprava V-5 80

1

Desinfekční

1 bedna

43

43

11

Souprava V-7 80

1

Kyslíková

4 bedny

66

66

12

Brašna Z VZ 80

6

první pomoc

1 brašna

4,4

26,4

13

Souprava N 5 70

1

lékárna(spotř.mater)

9 beden

309,5

309,5

14

Souprava N-6 70

1

lékárna(příprava sterilních léků)

9 beden   1 pouzdro

292

292

15

Souprava L-1 60 P

1

zákl.laboratoř(klinická)

3 bedny

201

201

16

Souprava LCH-1 70

2

umývárna(pro provoz polní lékárny)

2 bedny

71

142

17

Autokláv AUT 41 (vz.65)

1

Sterilizace

 

103

103

18

Buben ster.390x195mm

26

 

 

3,5

91

 

Lampa oper.stoj.

2

 

2 bedny

140

280

19

Nádoba na des.rozt.

6

 

 

 

18

 

Nádoba na zas.krve

30

v krabici

 

 

15

 

Podstavec pod nos.

 

16

 

 

9

144

 

materiál

počet

název

počet  beden  v  1  soupr.

hmotnost  kg.

příl .

č.

1 spr.

celkem

Přístroj narkot.NHM

1

 

1 bedna

33

33

21

Stolek na nástroje

9

 

 

7,5

67,5

 

Stůl operač.polní  59 POST

2

 

2 bedny

160

320

 

Stůl převaz.polní

7

 

1 bedny

48

336

 

Láhev z UH 25l

12

 

 

1,5

18

 

Nádoba na zas.stolice

20

v krabici

 

0,4

8

 

Nádoba na zas.výtěru

20

v krabici

 

0,4

8

 

 

Nádoba na zas.sputa

20

v krabici

 

0,4

8

 

Láhev NTS 0,5l

600

v krabici

 

0,42

252

 

Přístroj nark.NMP-V

3

 

1 bedna

35

105

22

Galoše oper.bílé

25

v krabici

 

1

25

 

Nosítka zdravotnická

150

 

 

8,5

1275

 

Soupr. SKOM 60P

1

komerční materiál

1 bedna

31

31

23

Souprava NZ-60 P

1

nástroje zámečnické

1 bedna

30

30

24

Zástěra oper.PVC

60

 

 

0,5

30

 

Souprava NT-60 P

1

 

1 bedna

50

50

25

Láhev na kyslík 2l

14

 

 

4,5

63

 

Láhev na kyslík 10l

10

 

 

21

210

 

Láhev na kyslík 40l

5

 

 

75

375

 

Zařízení léčení 10 osob        kyslík

1

 

1 bedna

30

30

26

Souprava PSK 60 P

1

 

 

85

85

27

Příst.křís.ruč.RK32V

6

pouzdro látkové

 

1,8

10,8

28

Přístr.křís. SPIRETA 

4

 

1 bedna

17,5

70

29

 

 

 

 

 

materiál

počet

název

počet  beden  v  1  soupr.

hmotnost  kg.

příl č.

1 spr.

celkem

Odsávačka šlap. 0-69

5

pouzdro PVC

 

2

10

 

Držák univerzální

3

 

 

1

3

 

Podpěr.zad nanosítka

5

 

 

3

15

 

Kozlík dvoudílný

17

 

 

6

102

 

Stojan univerzální

15

 

 

4,9

73,5

 

Deska na nástroje

2

 

 

2,5

5

 

Deska na přev.končetin

. 3

 

 

1,2

3,6

 

Nádoba na desinfekční

 roztok DRZ

5

 

 

3

15

 

Držák na 1 umyvadlo

3

 

 

8

24

 

Držák na 2 umyvadla

4

 

 

10

40

 

Hlavice věšáku

2

 

 

10

20

 

Držák lahví NTS

5

 

 

2,5

12,5

 

Konzola k rozd.stanu

4

 

 

2,7

10,8

 

Souprava koupací MKS

1

 

 

100

100

30

Přístroj RTG ARTEX 2

1

 

 

587

587

32

Komora temná k rent.

 přístroji-PTK

1

 

 

283

283

33

celkem:

 

 

 

 

9286,6

 

 

Komplet zdravotnického materiálu je bez léků a chemikálií.

Provoz zařízení s tlakovými nádobami vyžaduje provádění pravidelných revizí  a obsluhu zkušeným a zaškoleným personálem.

 

Hospodářská část PNCHT

 

Seznam stavebně-ubytovacího materiálu

Materiál

množství

hmotnost kg                 za  ks           celkem

příl. č.

Kamínka polní

20

25

500

 

Lampa petrolejová

30

0,5

15

 

Lůžko polní

150

15

2250

 

Sedačka polní skládací

10

5,2

52

 

Stůl polní skládací

10

18,5

185

34

Umývárna polní

2

90

180

 

Umyvadlo

80

1

80

 

vědro

40

1,5

60

 

Celkem:

 

 

3322

 

 

Seznam výstrojního materiálu

materiál

 

množství 

hmotnost kg                        za  ks             celkem

příl. č.

Stan zdrav. velký ZS - 2

3

434

1302

 

Stan zdrav. malý ZS - 1

17

278

4726

 

Celkem:

 

 

6028

 

 

Seznam ženijního materiálu

materiál

množství

hmotnost  kg                        za   ks               celkem 

příl. č.

EC 3 kVA jednofázová

1 spr

168

168

 

EC 1 kVA jednofázová

1 spr

90

90

 

EC 7,5kVA jednofázová

1 spr

260

260

 

Soupr.osvětlovací 1kVA

1 spr

390

390

35

Souprava osvětlovací 3kVA

1 spr

1180

1180

36

Celkem:

 

 

2088

 

 

Seznam proviantního materiálu

materiál

množství

hmotnost kg                        za ks                celkem

příl. č.

Kuchyně polní přívěsná

2 spr

1100

2200

37

Zásobník na vodu Z-800

1 ks

140

140

 

Jídelní nádobí třídílné

150spr

0,55

85,25

 

Celkem:

 

 

2425,25

 

 

 

 

Součet jednotlivých druhů materiálu hospodářské části:

druh materiálu

hmotnost kg

stavebně-ubytovací

3322,00

Výstrojní

6028,00

Ženijní

2088,00

Proviantní

2425,25

Celkem

13863,25

 

PNCHT

 

Část

hmotnost  kg

zdravotní

9286,60

hospodářská

13863,25

celkem:

23149,85